فرمایشاتی از امام خمینی (ره) پیرامون غدیر
فرمایشاتی از مقام معظم رهبری پیرامون غدیر
مقدمه
طرح جشنواره رسانه های علوی
اطلاع رسانی جشنواره
نمونه هایی از نشست خبری و انعکاس آن در رسانه ها
نمونه طرح بنر جشنواره
نمونه بروشور جشنواره
ساختار اجرایی جشنواره
نتایج داوری جشنواره
اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره
همکاران با عناوین و مسئولیت ها
دبیرخانه جشنواره
مراسم اختتامیه
پیوست ها
​​​​​​​