سه شنبه ٧ مرداد ١٤٠٠
Skip Navigation Linksآیین نامهt
آیین نامه
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنواره علوی در این بخش موجود می باشد

 

1 - آثار تنها از صاحب امتیاز اثر پذیرفته می شود.

2 - درصورت لزوم به ارسال آثار دبیرخانه جشنواره در موارد خاص اعلام می گردد. در کلیه بخش های 10 گانه جشنواره ارسال آثار از طریق وب سایت انجام خواهد شد.

3 - در صورت ارسال  آثار به دبیرخانه ی جشنواره، بازگردانده نخواهد شد.

4 - افراد حقیقی و یا حقوقی می توانند در چند موضوع از محورهای جشنواره شرکت نمایند.

5 - پخش و انتشار عمومی آثار امتیاز ویژه ای خواهد داشت.

6 - شرکت کلیه آثار در این جشنواره با توجه به موضوعات آن آزاد است.